ALGEMENE VOORWAARDEN ITS Rotterdam BV te Rotterdam

Algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24124620

SECTIE I ALGEMEEN

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.a ‘ITS’ (Industrial Timber Supply) Rotterdam B.V. te Rotterdam;

1.1.b ‘Wederpartij’: de afnemer van timmerwerken, producten, diensten of van werken, uit te voeren door ITS;

1.1.c ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen ITS en Wederpartij;

1.1.d ‘Opdrachtbevestiging’: de door ITS aan Wederpartij te versturen bevestiging van de opdracht.

 

2 Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk, waarbij ITS als verkoper, dienstverlener, adviseur of als aannemer optreedt.

2.2 Indien er sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk, dan gelden naast de voor alle soorten overeenkomsten geldende artikelen (Sectie I), tevens de artikelen uit Sectie II.

2.3 Indien in Sectie II onderwerpen zijn geregeld die tevens in Sectie I zijn geregeld, dan prevaleert het bepaalde in Sectie II boven de bepalingen in de algemene Sectie I, althans vervangt deze. Voor al het overige geldt dat de bepalingen uit Sectie I de bepalingen uit de Sectie II aanvullen.

2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ITS, voor uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2.5 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen.

2.6 Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door ITS niet erkend, tenzij deze door ITS schriftelijk zijn aanvaard.

 

3 Aanbiedingen, Adviezen, Offertes, Ontwerpen en Bevestigingen

3.1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte, in prijslijsten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.3 De door Wederpartij overlegde detail- en/of bestektekeningen en beschrijvingen ten behoeve van het kunnen uitbrengen van een aanbieding door ITS, worden door ITS als algemene richtlijnen beschouwd.

3.4 ITS behoudt het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar zelf gemaakte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, adviezen en/of offertes. Deze mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door ITS hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

3.5 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van ITS krijgt als deze geen directe betrekking heeft op de Overeenkomst of voordat deze tot stand komt.

3.6 Indien door ITS een Opdrachtbevestiging wordt verzonden, worden dezen geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.

 

4 Overeenkomst – Algemeen

4.1 Het aangaan van overeenkomsten door ITS met Wederpartij kan afhankelijk worden gesteld van een door ITS voor het sluiten van een overeenkomst in te stellen onderzoek naar de kredietwaardigheid van Wederpartij.

4.2 Alle overeenkomsten, ook voor zover zij door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers zijn aangegaan, binden ITS eerst nadat deze schriftelijk door haar is bevestigd, dan wel nadat ITS uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.3 Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten van ITS, binden ITS niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4.4 De inhoud van folders, algemene bedrijfsbrochures, webpublicaties en overig drukwerk binden ITS niet, tenzij in de Overeenkomst hierna uitdrukkelijk is verwezen.

4.5 Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte casu quo opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.6 ITS is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te laten verrichten door derden.

 

5 Prijs

5.1 De prijzen in de aanbiedingen en offertes van ITS zijn exclusief B.T.W. en andere heffingenvan overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Opgave van de prijzen worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan: arbeidslonen, belastingen, premies, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, enz.) een verhoging ondergaan, is ITS gerechtigd deze verhoging aan Wederpartij in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Indien ITS de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Wederpartij dient zich op dit recht van ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat ITS kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

 

6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door ITS aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

7 Incasso

7.1 Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, welke tenminste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag bedragen, met een minimum van € 100,. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15% dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 

8 Aflevering & Levertijd

8.1 Levertijden in offertes van ITS zijn indicatief en geven Wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Levering vindt plaats op het mondeling, dan wel schriftelijk overeengekomen afleveringsadres.

8.3 Indien Wederpartij weigert de door haar aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening en risico van Wederpartij.

8.4 Indien de goederen worden bezorgd, is ITS gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

8.5 ITS is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan in de Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. ITS is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8.6 Wederpartij is verplicht leveringen te accepteren welke maximaal 30 dagen na de in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgeleverd. Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst, welke 30 dagen na de in de orderbevestiging genoemde leveringstermijn nog niet is uitgevoerd, te annuleren, tenzij ITS kan aantonen dat bij ontvangst van de schriftelijke annulering de order reeds was gefabriceerd bij haar toeleverancier.

8.7 Bij franco-levering behoeft ITS de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient Wederpartij tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast voertuig, terwijl Wederpartij verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Blijft Wederpartij hiermede in gebreke, dan komen de daarvoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

8.8 Indien een door ITS geaccepteerde bestelling niet geleverd kan worden, omdat de leverancier van ITS niet (meer) kan leveren (om welke reden dan ook), heeft ITS het recht een alternatief te bieden. Indien Wederpartij met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft ITS het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de Overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd.

9 Eigendom & Risico-overgang

9.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op Wederpartij indien alle door ITS aan Wederpartij uitgebrachte facturen zijn voldaan. Wederpartij wordt geacht de goederen tot dat moment voor ITS te houden of te hebben gehouden.

9.2 De goederen zijn voor risico van Wederpartij vanaf het moment van levering of, voor zover de goederen door Wederpartij niet zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd.

9.3 Goederen welke bij ITS ter bewerking, garantie of inspectie zijn afgegeven, berusten onder ITS voor risico van Wederpartij.

9.4 Bij franco-levering berust het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het transport of bij het afladen bij Wederpartij, die geacht wordt zich hiertegen behoorlijk te hebben verzekerd.

 

10 Retentierecht & Eigendomsvoorbehoud

10.1 Wanneer ITS goederen van Wederpartij onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot aan het moment van betaling van al het door Wederpartij aan ITS verschuldigde wegens uitvoering van de opdracht, tenzij Wederpartij voor zulke betaling genoegzame zekerheid heeft gesteld. ITS heeft dit retentierecht eveneens op grond van eventuele eerdere overeenkomsten waaruit Wederpartij nog betalingen verschuldigd is.

10.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som aan ITS, dan is ITS gerechtigd alle goederen welke aan Wederpartij zijn geleverd, terug te nemen. Wederpartij geeft ITS of diens aangewezen vertegenwoordiger toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats, enz. te dezer zake te betreden. Alle kosten die verband houden met het terugvorderen, -halen alsmede terugzenden van de aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen, komen voor rekening van Wederpartij.

10.3 Ingeval een derde goederen van Wederpartij wil beslaan of onder zich wil nemen en op deze goederen nog steeds eigendomsvoorbehoud ten behoeve van ITS rust, dan verplicht Wederpartij zich jegens ITS aan bedoelde derde blijk te geven van dat eigendomsvoorbehoud.

10.4 Indien Wederpartij in gebreke blijft met de betaling van een opeisbare geldsom en de door ITS aan Wederpartij geleverde goederen blijken reeds te zijn verwerkt, heeft ITS uitdrukkelijk een eerste recht van koop van de aldus verwerkte goederen. Wederpartij geeft ITS het recht van eerste koop (tegen kostprijs) van alle goederen waarin de goederen van ITS verwerkt zijn, zulks onder verrekening van tegenoverliggende facturen van ITS.

 

11 Reclamering & Klachten

11.1 De controle op stukstal van het geleverde berust bij Wederpartij. Indien niet terstond na  ontvangst omtrent het geleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door Wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.

11.2 Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door Wederpartij bij ITS schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Wederpartij heeft geen recht van reclame meer wanneer de door haar gekochte goederen, al dan niet geheel of gedeeltelijk, zijn bewerkt respectievelijk verwerkt. Reclamatie worden niet geaccepteerd op partijen van goederen, welke aangebroken zijn.

11.3 Reclamatie over de verrichte werkzaamheden dienen door Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ITS. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ITS in staat is adequaat te reageren.

11.4 Reclamatie geeft Wederpartij geen recht om betalingen op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

11.5 Indien gegrond en tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van het overeengekomene. Wenst Wederpartij gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ITS op de wijze zoals door ITS aangegeven.

 

12 Garantie

12.1 Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

12.2 Slechts indien en voor zover toeleveranciers van ITS garanties verstrekken voor een bepaald timmerwerk, heeft Wederpartij op de door die toeleveranciers genoemde voorwaarden recht op garantie.

12.3 Ten aanzien van alle garanties geldt dat Wederpartij daaraan uitsluitend rechten kan ontlenen indien:

12.3.a hij aantoont de goederen overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften te hebben opgeslagen, verwerkt en onderhouden en;

12.3.b tijdig en juist ingevolge het voorgaande artikel gereclameerd is en ITS in de gelegenheid is gesteld een inspectie uit te voeren.

12.4 Ten aanzien van eventuele garanties geldt dat Wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen, zolang hij aan ITS nog enig bedrag schuldig is.

 

13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens de in het vorige artikel benoemde garantieverplichting is ITS enkel voor schade aansprakelijk, waartegen zij verzekerd is en deze schade aan het handelen of nalaten van ITS in hoofdzaak is toe te rekenen.

13.2 ITS is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens Wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven dan wel door Wederpartij ter beschikking worden gesteld.

13.3 ITS is nimmer aansprakelijk in welk opzicht dan ook, voor schade, welke ontstaat als gevolg van foutieve levering(en) door haar toeleveranciers, tenzij ITS in dezen grove nalatigheid kan worden verweten. Een eventuele schadevergoeding kan in dat geval nimmer meer bedragen dan tweemaal de inkoopwaarde voor ITS van de onderhavige goederen.

13.4 Wederpartij vrijwaart ITS voor alle aanspraken van derden ter zake van door ITS geleverde goederen, waardoor deze derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip de schade is geleden.

13.5 Ieder recht van Wederpartij tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet uiterlijk binnen een maand na het constateren van de schade schriftelijk aan ITS is kenbaar gemaakt.

13.6 ITS is nimmer aansprakelijk voor:

13.6.a indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.6.b aansluitend op artikel 13, lid 2 van deze algemene voorwaarden: opzichtschade. Hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door ITS wordt toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt of aan goederen die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, met uitzondering voor schade wegens gebreken waarvoor garantie wordt verleend als bedoeld in voorgaan artikel en zulks enkel in het geval ITS de schade binnen redelijk te stellen termijn niet heeft kunnen verhelpen. In een dergelijk geval zal de maximum te honoreren schade de factuurwaarde van de schade geleden hebbende zaak bedragen;

13.6.c schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Wederpartij of van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van ITS.

 

14 Opschorting en Ontbinding

14.1 ITS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op de schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

14.1.a Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

14.1.b na het sluiten van de Overeenkomst ITS ter kennis is gekomen dat omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet zal na (kunnen) komen, voor zover deze tekortkoming haar rechtvaardigt;

14.1.c Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

14.1.d Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of dreigt te worden verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bij (dreigende) beslaglegging, indien Wederpartij een natuurlijke persoon betreft in geval op hem of haar de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, bij ondercuratelestelling of indien hij of zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over hem / haar vermogen verliest.

14.2 Voorts is ITS bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ITS op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

15 Toepasselijk Recht en Geschillen

15.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze voorwaarden en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ITS gevestigd is.

 

SECTIE II AANNEMING VAN WERK

16 Aanbiedingen, Offertes & Bevestigingen bij Aanneming

16.1 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, als gevolg van door Wederpartij kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen en -tekeningen en dergelijke, door ITS opnieuw werktekeningen en constructieberekeningen en dergelijke dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan Wederpartij doorberekend.

16.2 Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is ITS niettemin gerechtigd alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan Wederpartij.

17 Meer- & Minderwerk

17.1 Wijzigingen in de Overeenkomst resulteren in meer- of minderwerk, indien:

17.1.a er sprake is van een wijziging in de specificaties of het bestek;

17.1.b de informatie welke verstrekt is door Wederpartij, niet overeenstemt met de werkelijkheid;

17.1.c de door Wederpartij geleverde goederen in kwantiteit meer dan 10% afwijken van de overeengekomen specificaties.

17.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die gold op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

17.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag ITS bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van ITS.

17.4 De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na de laatste factuur betreffende de Overeenkomst, in rekening gebracht worden.

 

18 Levertijd en Overmacht

18.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der Overeenkomst geldende  werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ITS bestelde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking nemende, redelijk is.

18.2 In overleg met Wederpartij zal een datum voor de (eerste) levering en indien nodig de bouwsnelheid worden vastgesteld. ITS verplicht zich er naar te streven de opgegeven leverdata zo veel mogelijk aan te houden.

18.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden met betrekking tot de levertijd de goederen geacht te zijn geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen ervan – zulks ter redelijke beoordeling van ITS– ter keuring of verzending gereed zijn, en Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

18.4 Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst tengevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden heeft ITS het recht naar keuze de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, dan wel te vorderen dat de Overeenkomst dusdanig wordt aangepast zodat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoeld geval zullen de meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend.

 

19 Verplichtingen Wederpartij

19.1 Wederpartij zorgt ervoor dat ITS overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor ITS van belang zijn.

19.2 Wederpartij is verplicht ITS onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die ITS blijkens de door haar aan Wederpartij verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

 

20 Aansprakelijkheid Wederpartij

20.1. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.

20.2 Wederpartij is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.

 

21 Verplichtingen ITS

21.1 Het timmerwerk moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, almede aan de bepalingen van de overeenkomst.

21.2 ITS garandeert de goede hoedanigheid van het timmerwerk , waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het timmerwerk blijkens de overeenkomst bestemd is.

21.3 ITS staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege, de geldende normen en de overeengekomen eisen. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van ITS, tenzij Wederpartij haar van deze voorschriften op grond van artikel 20 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat ITS die voorschriften had behoren te kennen.

600-logistiek